การดูแลสุขภาพที่บ้านและสิทธิของผู้ป่วย

การดูแลสุขภาพที่บ้านในผู้ป่วยอิลลินอยส์มีสิทธิได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับภาระหน้าที่และสิทธิของตนก่อนการรักษาจะเริ่มขึ้น ครอบครัวหรือผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิของผู้ป่วยได้เมื่อผู้ป่วยถูกตัดสินว่าไร้ความสามารถ Advocate Home Health Service มีภาระหน้าที่ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของผู้ป่วย สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการมีศักดิ์ศรีและความเคารพ: ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพที่บ้านและผู้ดูแลมีสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติเพศศาสนาอายุสถานที่กำเนิดในประเทศหรือผู้พิการ

ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีสิทธิในศักดิ์ศรีและความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงการเคารพทรัพย์สินของตน ผู้ให้การสนับสนุนไม่ได้รับอนุญาตให้รับเคล็ดลับของขวัญหรือยืมจากผู้ป่วย ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการดูแลโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และจริยธรรม พวกเขามีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมเกี่ยวกับการดูแลที่บ้านของพวกเขา พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนที่สามารถปฏิบัติตามเพื่อรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่กำลังดำเนินการอยู่ และพวกเขามีสิทธิที่จะทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของพวกเขา พวกเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคับข้องใจโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรือเลือกปฏิบัติจากการทำเช่นนั้น พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทราบหมายเลขโทรศัพท์ของสายด่วนด้านการดูแลสุขภาพของรัฐอิลลินอยส์ซึ่งจัดการเรื่องร้องเรียนและคำถามเกี่ยวกับหน่วยงานดูแลบ้าน

ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับประเภทของการดูแลที่จะได้รับ ผู้ดูแลที่จะจัดหาให้ และความถี่ของการเยี่ยมชมที่เสนอ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการดูแลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์รวมถึงสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการกำหนดแนวทางล่วงหน้า พวกเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตอบโต้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใด ๆ ที่จะระงับการช่วยชีวิตหรือถอนการดูแลเพื่อยื้อชีวิต